Política de privacitat

Política de Privacitat i Protecció de dades personals de l’ Aula d’Idiomes, SCCL

 -Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és Auladidiomes, SCCL amb domicili al Torrent d’En Vidalet, 34  08012 Barcelona.

 

-Qui és el Delegat de protecció de dades?

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb la persona delegada de Protecció de Dades a l’adreça postal de AULADIDIOMES o a l’adreça electrónica  ad.auladidiomes@gmail.com

 

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Disposem de les teves dades de caràcter personal perquè ens les vas facilitar en el moment de sol.licitar informació o matrícula a una formació o taller organitzat per la cooperativa.

 

Quines dades personals tractem?

Les dades personals que tractem són les següents:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI / CIF
 • Sexe
 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Direcció postal
 • Número de compte corrent bancari (en casos de  transferències)

 

-Per a què tractem les teves dades personals?

Tractem les dades dels usuaris i les usuàries amb les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre formacions i tallers organitzats per l’AULADIDIOMES mitjançant el correu electrònic o el correu postal excepte si la persona o entitat interessada manifesta el contrari.
 • Enviar informació d’especial interès o rellevància sobre funcionament, continguts i canvis eventuals directament relacionats amb aquests tallers o formacions.
 • Realització d’enquestes i/ o qüestionaris.

La persona interessada pot oposar-se a rebre qualsevol tipus de comunicació ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a la persona delegada per a la Protecció de Dades, ad.auladidiomes@gmail.com o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat o Delegada de Protecció de Dades.

 

-Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb AULADIDIOMES com a usuari o usuària està legitimat en la mesura que resulta necessari per a poder complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

 

-Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

AULADIDIOMES informa a l’Agència Tributària de les dades requerides per al compliment de les obligacions legals i fiscals a què Auladidiomes està subjecta per la seva activitat. Si en el futur AULADIDIOMES realitzés altres cessions de dades personals, se t’en informaria oportunament.

 

-¿Fem transferències internacionals de dades?

No es preveu la transferència internacional -fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)- de les dades, excepte amb finalitats d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com d’entitats adherides a l’acord Privacy Shield (http://www.privacyshield.gov).

 

-Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb AULADIDIOMES i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació (5 anys en casos de faturació). En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

-Quins són els teus drets?

Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació o supressió a través de les adreces postal i electrònica indicades. Així mateix, si es considera que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

 • Al nostre Delegat o delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades anteriorment.
 • Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

 

Anuncis